תקנון ותנאי שימוש

תנאי שימוש באתר "שיחות מדע"

משתמש/ת נכבד/ה,
ברוכה הבאה לאתר האינטרנט של "שיחות מדע" – מיסודו של מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע (ע"ר) (להלן: "האתר", "המכון" או "מכון דוידסון" בהתאמה). האתר מנוהל ומופעל בידי מכון דוידסון והוא מועמד לשימושך בהתאם לתנאי שימוש אלו.
תנאי השימוש כתובים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, מיועדים לכל מגדר ומתייחסים לכל מגדר, ואין בהם כדי לפגוע או ליצור אפליה כלשהי.
הכניסה לאתר, הגלישה בו, שימוש בשירותים שבו וכל שימוש אחר שהוא באתר כפופים לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות ("תנאי השימוש"). כניסה לאתר, גלישה בו, שימוש באיזה מהשירותים שהוא מציע או כל שימוש אחר בו, מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש.
אנא קראי את תנאי שימוש בעיון בטרם תגלשי באתר או תעשי בו כל שימוש אחר. אנא הקפידי גם לחזור ולקרוא אותם מעת לעת משום שהם עשויים להשתנות.
ככל שאינך מסכימה לתנאי השימוש, הנך מתבקשת לצאת מהאתר ולא להשתמש בו בכל אופן שהוא.

כללי
תנאי השימוש שלהלן חלים על שימוש באתר בלבד. יחד עם זאת, המונח "האתר" מתייחס לאתר על כל חלקיו ולתוכן האתר מכל סוג ומין שהוא, לרבות כל המידע והתוכן הכלול באתר, בין שהוא גלוי למשתמשים ובין שלא. כמו כן, המונח "האתר" יתייחס גם לחלקים של האתר שהגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות אחרות ושמות מתחם דומים.
1. שימוש באתר לכל צורך שהוא, לרבות לצורך שימוש בשירותים הדיגיטליים, כפוף למסמך זה ולמדיניות הפרטיות המפורסמת באתר. השימוש בשירותים הדיגיטליים ייחשב כהסכמה מצד המשתמשת לכל התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה. לפיכך, בעצם השימוש באתר (לרבות בכל תוכן המופיע בו, ובכלל זה שימוש בשירות) המשתמשת מצהירה כי קראה והבינה את מסמכי מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, והסכימה לתנאיהם. הסכם תנאי השימוש יחד עם מדיניות הפרטיות הם מסמך משפטי מחייב בין המשתמשת ובין המכון.
2. המכון שומר על הזכות לשנות הסכם תנאי שימוש זה בכל זמן ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ומבקש מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. השינויים בהסכם תנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של המסמך, והמשך השימוש באתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמשת לשינויים. אם הסכם תנאי השימוש יתוקן כדי להיענות לדרישה חוקית כלשהי, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי או כפי שנדרש על פי הדין. באחריותך לבדוק מעת לעת את הסכם תנאי השימוש ואת תאריך העדכון שלו.
תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון נייד, טאבלט וכיו"ב). כמו כן תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בין שבאמצעות רשת האינטרנט ובין שבאמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
3. נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הוא זה המפורסם באתר. תנאי השימוש הם במצטבר ולא לחלופין, והם יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את זה. מובהר כי המשתמשת רשאית לבחור לעיין בחלק מהמידע ו/או המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים המוצעים באתר אינם פעילים עדיין, והם יעמדו לרשות המשתמשת עם הפעלתם.
4. בכל סתירה בין תנאי שימוש אלו לבין כל פרסום אחר, תגברנה הוראות תנאי שימוש אלו, אלא אם צוין במפורש אחרת.

תיאור האתר והשירותים הדיגיטליים
1. האתר הוא הפלטפורמה של "שיחות מדע", תוכנית של מכון דוידסון דוידסון לחינוך מדעי. "שיחות מדע" היא תוכנית שמאפשרת למורות ולמורים להזמין מומחיות ומומחים מתחומי המדע, המתמטיקה והטכנולוגיה לשיחת וידאו עם תלמידותיהם ותלמידיהם מכל מקום בארץ. השיחה מתנהלת על נושאים שבתחומי מומחיותם (לא מדובר על הרצאה), וזאת לאחר שהתלמידות והתלמידים עברו שיעור הכנה לקראת המפגש כדי שיתאפשר שיח פורה בין הצדדים.
2. האתר כולל מאגר מומחיות ומומחים מדיסציפלינות שונות מתחומי המדע, המתמטיקה והטכנולוגיה, לצד מורות ומורים לתלמידות ולתלמידים בגילים שונים. המאגר כולל גם קישורים והפניות לחומרים נוספים בתחומי המומחיות של המומחיות השונות וכן לרשתות חברתיות של המומחיות.
3. האתר, לרבות התכנים והשירותים שבו, מוצע לשימוש כמות שהוא על תכונותיו ומגבלותיו, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הארגון או מי מטעמו, בגין תכונות האתר, מגבלותיו או האפשרויות הקיימות בו, או בקשר עם התאמתו לצרכייך ולדרישותייך.
4. הגם שהמכון נקט אמצעים סבירים על מנת להבטיח שהאתר יפעל באופן שוטף ותקין, היכולת לשלול ליקויים או שיבושים היא מוגבלת. יש להביא בחשבון שהאתר מצוי בתקופת השקה והוא עלול לסבול מכמות מוגברת של ליקויים ושיבושים לעומת אתרים ותיקים.

השימוש והשירותים באתר
1. את רשאית לגלוש באתר ולהשתמש בשירותים הדיגיטליים השונים שהוא מציע, בהתאם למדיניות הפרטיות ולמסמך זה.
2. השירותים באתר מחולקים לחלק הפתוח למשתמשות חופשיות ולחלק הפתוח לנרשמות בלבד – מורות או מומחיות, הנדרשות לענות על התנאים המצטברים הבאים: (א) המשתמשת היא אישיות משפטית כשירה להתחייב בהתחייבויות הכרוכות בביצוע פעולות באתר; (ב) בעלת גישה זמינה לתיבת דוא"ל, וכתובת דוא"ל תקינה המשויכת אליה; (ג) בעלת גישה זמינה לטלפון.
3. האחריות למסירת נתונים, לדיוקם ולנכונותם, חלה על הנרשמת בלבד. מסירה של נתונים שאינם נכונים או מדויקים עלולה להשפיע על המידע שיתקבל במסגרת השימוש בפלטפורמה. המכון אינו אחראי לכל נזק ו/או תקלה שייגרמו עקב מילוי מידע כוזב ו/או שגוי ו/או חלקי, לרבות בעקבות טעויות הקלדה, ולנרשמת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי המכון בנוגע לכך.
4. אין להפעיל או לאפשר להפעיל ביחס לתכנים ובאתר כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור אמצעים כאמור ואין להשתמש בהם לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים שמקורם באתר ו/או ביישומון או שהוצגו בהם.
5. מורה שנרשמת לאתר נדרשת למלא את פרטיה האישיים והמקצועיים, לרבות שמה, כתובת דוא"ל, מספר הטלפון שלה, שם בית הספר שבו היא מלמדת, שכבות הגיל שאותן היא מלמדת ומקצועות הלימוד. כחלק מתהליך הרישום נדרשת מורה הנרשמת לאתר לצפות בהדרכה המצורפת להודעת הקבלה לאתר, לקרוא את האמנה המפורטת בו ולאשר אותה. רק לאחר מילוי כל האמור תוכל הנרשמת להזמין לשיחה מומחית ממאגר המומחיות, ולקבל גישה למאגר מערכי שיעור שנועדו להכין את התלמידים למפגש עם המומחית.
6. מורה הנרשמת לאתר מתחייבת להכין את תלמידותיה לקראת המפגש עם המומחית בהתאם למערכי השיעור שבאתר, להבהיר להן את כללי ההתנהגות הנאותים בעת מפגש כזה, לרבות אי הפרעה למהלך השיחה, איסור על העלאת תכנים לא ראויים וכד', לדאוג לקיומו של שיח מכבד במפגש ולתווך במהלך השיחה ובמידת הנדרש בין המומחית לבין התלמידות. עוד מתחייבת מורה שנרשמת לאתר לוודא כי למפגש לא יצטרפו משתתפים שלא אישרה את השתתפותם, וכי המשתתפים לא יעלו תכנים כלשהם שהמורה או המומחית לא אישרו אותם.
7. מומחית שנרשמת לאתר נדרשת למלא את פרטיה האישיים והמקצועיים, לרבות שמה, כתובת דוא"ל, מספר הטלפון שלה, תחומי מחקרה או עשייתה המדעית, שפות, שכבות הגיל או הכיתות הרלוונטיות לשיחה עימה, וכן פרטים נוספים שתבחר למסור על עצמה, ובכלל זה קישורים לחומרים רלוונטיים, לרשתות חברתיות שלה וכד'.
8. שיתוף הפעולה בין המכון ובין מומחית שנרשמת לאתר הכרחי לצרכים שונים, לרבות לשם כתיבת ההסבר באתר על המומחית ועל תחום מומחיותה, ולצורך בניית מערך שיעור מותאם כהכנה לשיחות עימה.
9. בעת הרישום לשירות תידרש נרשמת – מומחית או מורה – לבחור שם משתמש וסיסמה שיזהו אותה בעת הכניסה לשירות. באחריותה לשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.
10. השימוש באתר, לרבות בתכנים שבו, מותר בכפוף לתנאי השימוש לצורכי חינוך מדעי בלבד ובכפוף לכל דין. אין להשתמש באתר לרבות בתכנים שבו לכל מטרה אחרת. בכלל זאת אין להשתמש באתר בחלקים ממנו או בתכנים שבו לתכלית מסחרית.

הגבלת שימוש
האתר מוגן תחת דיני מדינת ישראל. תנאי שימוש אלו אינם מעניקים זכויות ו/או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר ו/או בתכניו.
חל איסור על שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתנאי שימוש אלה ומבלי לגרוע מכלליות האמור:
1. לשנות, לשכפל, לשחזר, להעתיק, להפיץ עותקים, לפרסם, לחקות או לטפל בתוכנות הנלוות.
2. לייצר עבודה נגזרת מהתוכנות הנלוות או מהתוכן.
3. לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיבי בטיחות שמגינים על החומרה ו/או התוכנות הנלוות ו/או תוכן דיגיטלי באתר.
4. להשתמש ברובוט, בסורק או באמצעים אוטומטיים אחרים כדי לגשת לתוכן הדיגיטלי או כדי להכין מפתח (אינדקס).
5. להשכיר, להשאיל, לחכור, לתת רישיון משנה, לשכפל, להציג להפיץ או להשתמש בתוכן הזמין לצד ג'.
6. הינך מתחייבת לנהוג באחריות בשימוש באתר, ולהתייחס בכבוד למשתמשות אחרות בו ולכל גורם אחר העלול להיפגע משימושך באתר.
7. חל איסור על כל שימוש לא חוקי באתר. אם המכון יגלה או יחשוד כי אינך עושה שימוש מותר באתר, המכון יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לחסום את שימושך באתר או באיזה מהשירותים המוצעים באתר (כולם או חלקם), באופן מיידי וללא מתן הודעה מוקדמת, בין שעל ידי חסימת כתובת ה-IP של המחשב שלך, כתובת ה-MACID של המחשב שלך, ובין שבכל דרך אחרת, ללא צורך לספק הסבר שיהיה מקובל על המשתמשת.
8. המכון יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, למחוק באופן מלא או חלקי תכנים המפרים את תנאי השימוש.
המכון יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לחסום באופן זמני או קבוע, מוגבל או מלא, את גישתך לאתר או לחלקים ממנו באופן מיידי או לאחר התראה ככל שיתגלה או יתעורר חשד שאינך משתמשת באתר בהתאם לתנאי השימוש.
9. את נושאת באחריות המלאה והבלעדית לכל שימוש אסור כאמור שנעשה על ידך, ומתחייבת לשפות את המכון בגין כל נזק שייגרם עקב כך.

ניהול המידע
ניהול המידע יתבצע בהתאם למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש ובכפוף אליהם. במסגרת זו, המכון ישמור תיעוד של הזמנות שעשו המשתמשות הרשומות, הן לצורכי נוחות של המשתמשות עצמן והן לצורכי עיבוד המידע וניהולו על ידי המכון.
1. כל תוכן המידע שתזין המשתמשת ו/או מי מטעמה לאתר יהיה נכון, אמיתי, שלם, מעודכן ובאחריותה הבלעדית של המשתמשת. מסירת פרטים שאינם נכונים ו/או מזויפים עלולים להביא לחסימת השימוש באתר.
2. כל תוכן שתעלה המשתמשת לאתר הוא באחריותה הבלעדית.

פרטיות
המכון מתחייב לפעול בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ובהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז- 2017.
מדינות פרטיות עדכנית מתפרסמת באתר המכון (למדינות הפרטיות העדכנית נא לחצי כאן) והיא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. נא הקפידי לקרוא מדיניות זו מעת לעת משום שהיא עשויה להשתנות.

קניין רוחני
1. כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, למעט התכנים הנכתבים על ידי המומחיות והמומחים ו/או התכנים שאליהם מפנים המומחיות והמומחים, ולרבות זכויות היוצרים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קנין רוחני אחר במידע הם רכושו של המכון בלבד או של צדדים שלישיים, שמהם קיבל המכון רישיון לשימוש כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. למשתמשת לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא במידע, למעט כאמור לעיל.
2. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע המתפרסם באתר, בבסיס הנתונים באתר, בתמונות המופיעות בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו על ידי המכון או מטעמו, בלא קבלת הסכמת המכון מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בלא לקבל את הסכמת המכון מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, אם וככל שתינתן. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
3. אין לבצע פעולה אחרת כלשהי לרבות, בין היתר, להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין שעל ידך ובין שעל ידי משתמשת אחרת ובין שבאמצעות או בשיתוף צד שלישי ; בכל דרך או אמצעי, בין שהם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, ובין שבכל אמצעי או דרך אחרים, בלא קבלת הסכמת המכון מראש בכתב או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
4. המשתמשת מתחייבת בזאת שלא לפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בהתאם לתנאי השימוש באתר. המשתמשת מתחייבת כי לא תפרסם ברבים כל מידע ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת ; וכי לא תשכפל, לא תצלם, לא תעתיק ולא תדפיס כל מידע ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא; וכן כי לא תאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל, שלא בהתאם לתנאי שירות אלו ולמדיניות הפרטיות של האתר.

שונות
1. לצורך תפעולו השוטף של האתר ואיסוף נתונים סטטיסטיים, המכון עשוי להשתמש בכלים טכנולוגיים לרבות שמירת כתובת ה-IP ושימוש בעוגיות (cookies). להרחבה אנא ראו את מדיניות הפרטיות של האתר.
2. המכון שומר לעצמו את הזכות לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו או כל שינוי אחר, לפי שיקול דעתו. לא תהיה למשתמשת כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המכון בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות או נזקים ישירים או עקיפים שיתרחשו עקב ביצוע השינויים באתר, לרבות הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע.
3. האתר עשוי לכלול קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים על ידי המכון. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותן ולידיעתן של המשתמשות. קישורים אלו אינם בשליטתו של המכון והוא אינו מפקח על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של המכון לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם, ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שנוקטים בעליהם. המכון אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם עקב השימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם. המכון ממליץ לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. המכון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. המכון אינו מתחייב כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
4. קישורים לאתרים חיצוניים אינם ערובה לכך שמדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים ; ביקור בהם נעשה על דעתכן האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמשת באתר. למשתמשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המכון בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי המכון ו/או לתוכן של צד שלישי, וכן בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

הגבלת אחריות
1. השירות באתר וכל נתון או מידע שנמסר במסגרת ניתן לשימוש כמות שהוא (As Is). מעצם כך לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המכון ו/או המידע והשירותים ו/או ההמלצות המוצעים באתר או באמצעותו, או בנוגע לדיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם, תכונות ואופן השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצורכי המשתמשת ולדרישותיה. המכון אינו אחראי לבעיות, לאובדן או לנזק העלולים להיגרם בעקבות השימוש באתר או בשל הסתמכות על המידע הכלול באתר.
2. המכון אינו מתחייב לפעילות רציפה של האתר. ייתכן ומוסכם שפעילות האתר תשובש או תופסק מטעמים שונים. המכון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבצע פעולות תחזוקה ו/או ריענון לאתר ו/או שינוי עיצוב ו/או כל פעולה אחרת שייתכן ותמנע את הגישה לאתר.

שיפוי
כל משתמשת מתחייבת לשפות את המכון, עובדיו, וכל גורם הקשור בו או פועל מטעמו, בגין כל פגיעה, הפסד, נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם (לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט), בגלל הפרתם של תנאי שימוש אלו ; וכן בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי, עקב הפרתה של המשתמשת איזה מתנאי שימוש אלו.

ברירת דין וסמכות שיפוט
1. המשתמשת מאשרת ומסכימה לקבל כל הודעה מהמכון ו/או מגורמים הקשורים לאתר, לרבות כל "הודעה בכתב" לפי כל דין, לתיבת הדואר האלקטרוני שאת כתובתה הזינה המשתמשת במסגרת הפעילות באתר.
2. הדין החל על האתר ועל כל עניין קשור בהם (לרבות תנאי שימוש אלו), ובכל מקרה של סכסוך משפטי בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש בו, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב יפו (ולא לכל ערכאה אחרת).

לכל שאלה, את מוזמנת לפנות אלינו בדוא"ל: [email protected] או בדואר: מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע (ע"ר), ת"ד 26, רחובות 761000.